سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق

عشق مددکن تابه سامان برسیم                چون مزرعه تشنه به باران برسیم

یا من برسم به یار یایاربه من                      یا هردوبمریم وبه پایان برسیم


شعر

عشق مدد کن تا به سامان برسیم            چون مزرعه تشنه به باران برسیم

یامن برسم به یار یا یار به من                یا َهر دوبمیریم وبه پایان  برسیم